Đăng Nhập
Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội nào?
A. Chiếm hữu nô lệ
B. Nguyên thủy, phong kiến
C. Phong kiến
D. Tư bản
Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có mấy đẳng cấp?
A. 4 đẳng cấp
B. 3 đẳng cấp
C. 2 đẳng cấp
D. Không có đẳng cấp
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (08-1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?
A. Tư sản
B. Vô sản
C. Tiểu tư sản
D. Tăng lữ
Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho:
A. Nhân dân lao động
B. Quý tộc cũ
C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới
D. Vua nước Anh
Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới nổ ra ở nước nào?
A. Hà Lan
B. Anh
C. Pháp
D. Mỹ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: