Đăng Nhập
Chất nào có độ cứng hơn hẳn các chất còn lại
A. Thạch anh
B. Sắt
C. Thép tôi
D. Thủy tinh
Sắt có độ cứng là 4-5 Mohs; Thạch anh: 7 Mohs; Thép tôi: 7-8 Mohs; Thủy tinh: 6-7 Mohs
Thiết bị dùng trong ngành đường sắt chuyển tầu sang đường ray khác được gọi là gì?
A. Bánh lái
B. Ghi
C. Tà vẹt
D. Ray
Theo người Việt Nam, Bố mẹ của cố (cụ) còn được gọi là gì?
A. Tằng
B. Tổ
C. Sơ
D. Tứ
Ông bà thì gọi là tổ, cố gọi là cụ, kỵ hay sơ thì gọi là cao: người đẻ ra cố.
Trong gia tộc của người Việt Nam, "huyền tôn" dùng để nói lên vị trí của ai?
A. Cháu
B. Chút
C. Chắt
D. Chít
Cháu gọi là tôn; Chắt: tằng tôn; Chút: huyền tôn; Chít và xa hơn gọi là viễn tôn
Theo người Việt Nam, trong gia tộc, từ cao tổ đến huyền tôn có bao nhiêu đời?
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
còn gọi là cửu tộc tức là 9 đời gồm huyền tôn (chút), tằng tôn (chắt), tôn (cháu), tử (con), phụ mẫu (khảo), ông bà (tổ), cụ (tằng), kị (sơ, cao), cao tổ sau đó là thủy tổ.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: