Đăng Nhập
Tổ chức nào sáng lập ra tổ chức quy định các quy tắc về kế toán của mỹ(GAAP)?
A. SEC
B. FASB
C. GASb
D. IASB
GAAP la một tổ chức quy định các quy tắc về kế toán của mỹ do FASB sáng lập
Đơn vị khối lượng ngoài hệ đo lường quốc tế dùng để đo khối lượng kim loại quý, đá quý trong nghề kim hoàn là gì?
A. Rada
B. Mác ma
C. Cara
D. Var
Đâu là công cụ phục vụ trong nông nghiệp dùng để xới, lật lớp đất canh tác trước khi trồng trọt
A. Bay
B. Xẻng
C. Búa
D. Cày
Nhà hoạt động cách mạng Kaysone Phomvihane là người nước nào?
A. Campuchia
B. Lào
C. Ấn độ
D. Banglades
Theo qui định phân cấp đường ô tô ở Việt Nam, đường cấp VI có lưu lượng xe qua lại bao nhiêu xe một ngày đêm?
A. Ít hơn 60 xe
B. Ít hơn 50 xe
C. Ít hơn 40 xe
D. Ít hơn 30 xe

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: