logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nhằm tạo được cơ thể lai có ưu thế lai lớn nhất, trước hết người ta phải thực hiện phép lai?

A. Tạo ra dòng thuần

B. Khác thứ

C. Khác loài

D. Khác dòng

2. Nhằm kiên định và củng cố những tính trạng mong muốn ở cây trồng người ta sử dụng phương pháp:

A. Cho các cây tự thụ phấn

B. Cho lai khác dòng đơn

C. Cho lai khác dòng kép

D. Cho lai thứ khác

3. Trong kỹ thật cấy gen, các đoạn ADN được cắt ra nhờ enzim?

A. Adn- polymeraza

B. Adn- restrictaza

C. Adn- ligaza

D. Adn- amilaza

4. Người ta đã xác định được nguyên nhân gây hội chứng đao ở người bằng phương pháp?

A. Nghiên cứu trẻ đồng sinh

B. Lai axit nucleic

C. Nghiên cứu tế bào

D. Nghiên cứu phả hệ

5. Phương pháp chủ yếu được sử dụng để tạo ưu thế lai là:

A. Lai khác loài

B. Lai khác thứ

C. Lai cải tiến

D. Lai khác dòng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: