Đăng Nhập
Quan điểm:"Một tác phẩm có giá trị phải vượt lên trên tất cả các bờ cỏi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người" là của nhà văn nào?
A. Xuân Diệu
B. Hoài Thanh
C. Vũ Trọng Phụng
D. Nam Cao
Tính đến nay, đồng đô-la Mỹ có mệnh giá lớn nhất trong lịch sử nước này là bao nhiêu?
A. 1.000 USD
B. 10.000 USD
C. 100.000 USD
D. 1.000.000 USD
Có in hình Nison lưu hành nội bộ.
Bộ phim nổi tiếng "Nô tì I-sau-ra" đã từng phát sóng trên truyền hình VIệt Nam do quốc gia nào sản xuất?
A. Brazil
B. Peru
C. Mexico
D. Cuba
Ở thập niên 70,80 của thế kỷ trước phản ánh chế độ nô lệ ở Brazil
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Giặt giũ
B. Giặt rũ
C. Giặt dũ
D. Dặt rũ
Đâu là một bộ phận trong cơ thể?
A. Mỏ quạ
B. Mỏ vịt
C. Mỏ Ác
D. Mỏ chim

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: