Đăng Nhập
Nguyên tố hóa học được tìm thấy vào năm 1738 là nguyên tố nào trong các nguyên tố sau đây?
A. Bạch kim
B. Thủy ngân
C. Kẽm
D. Thiết
Nguyên tố hóa học được tìm thấy vào năm 1751 là nguyên tố nào trong các nguyên tố sau đây?
A. Nitơ
B. Niken
C. Heli
D. Silic
Nguyên tố hóa học được tìm thấy vào năm 1766 là nguyên tố nào sau đây?
A. Niken
B. Lưu huỳnh
C. Brôm
D. Hidro
Nguyên tố hóa học được tìm thấy vào năm 1772 là nguyên tố nào sau đây?
A. Hidro
B. Nitơ
C. Oxi
D. Lưu huỳnh
Nguyên tố hóa học nào không được tìm thấy vào năm 1772 trong các nguyên tố sau đây?
A. Clo
B. Heli
C. Mangan
D. Oxi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: