Đăng Nhập
Hệ thống giáo dục Việt Nam cấp tiểu học bắt đầu từ năm mấy tuổi?
A. 5 tuổi
B. 6 tuổi
C. 7 tuổi
D. 4 tuổi
Hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay giáo dục phổ thông có bao nhiêu cấp?
A. 2 cấp
B. 3 cấp
C. 4 cấp
D. 1 cấp
- Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;
Hệ thống giáo dục mẫu giáo hiện nay có bao nhiêu lớp(cấp)?
A. 1 lớp
B. 2 lớp
C. 3 lớp
D. 4 lớp
Mẫu giáo: Lớp Mầm (3 tuổi); Lớp Chồi (4 tuổi); Lớp Lá (5 tuổi).Hoặc Lớp Bé, Lớp Nhỡ, lớp Lớn
Hệ thống giáo dục việt nam hiện nay bao gồm cả "Giáo dục đại học và sau đại học" có bao nhiêu bậc?
A. 3 bậc
B. 4 bậc
C. 5 bậc
D. 6 bậc
- Giáo dục đại học và sau đại học (sau đây gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
"Dế" là tên gọi của vật dụng nào sau đây?
A. Chiếc Xe
B. Điện thoại di động
C. Cây viết
D. Cái chuông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: