Đăng Nhập
*.MP4 là phần mở rộng của loại file nào?
A. File Âm thanh
B. File Video
C. File Văn bản
D. File Hệ thống
*.EXE là phần mở rộng của loại file nào?
A. File Thực thi
B. File Văn bản
C. File Hình ảnh
D. File tập tin bó
*.BAT là phần mở rộng của loại file nào?
A. File Video
B. File Hình ảnh
C. File Âm thanh
D. File Hệ thống
*.TXT là phần mở rộng của loại file nào?
A. File Văn bản
B. File Hệ thống
C. File rác
D. File Dữ liệu
*.MDB là phần mở rộng của phần mềm nào?
A. Access
B. Word
C. Excel
D. Power Point

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: