logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. *.MP4 là phần mở rộng của loại file nào?

A. File Âm thanh

B. File Video

C. File Văn bản

D. File Hệ thống

2. *.EXE là phần mở rộng của loại file nào?

A. File Thực thi

B. File Văn bản

C. File Hình ảnh

D. File tập tin bó

3. *.BAT là phần mở rộng của loại file nào?

A. File Video

B. File Hình ảnh

C. File Âm thanh

D. File Hệ thống

4. *.TXT là phần mở rộng của loại file nào?

A. File Văn bản

B. File Hệ thống

C. File rác

D. File Dữ liệu

5. *.MDB là phần mở rộng của phần mềm nào?

A. Access

B. Word

C. Excel

D. Power Point

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: