Đăng Nhập
Câu 'Người quân tử không lo thân già chỉ sợ chí trễ' Thuộc thể loại văn học nào?
A. Tục ngữ
B. Danh ngôn
C. Thành ngữ
D. Ca dao
Câu 'Chớ bảo điều thiện này nhỏ mà không làm, chớ bảo chuyện ác kia nhỏ mà làm' Thuộc thể loại văn học nào?
A. Tục ngữ
B. Danh ngôn
C. Thành ngữ
D. Ca dao
Câu "Chớ khinh việc nhỏ mà nhầm; Ác nhỏ làm thành tội to; Lỗ nhỏ làm đắm thuyền" thuộc thể loại văn học nào?
A. Tục ngữ
B. Danh ngôn
C. Thành ngữ
D. Ca dao
Câu 'Biết hay mà không tin gọi là dỡ. Biết dở mà không chừa là ngu' Thuộc thể loại văn học nào?
A. Tục ngữ
B. Thành ngữ
C. Danh ngôn
D. Châm ngôn
Câu 'Kẻ chịu ơn thường sợ người. Kẻ làm ơn thường kiêu người' Thuộc thể loại văn học nào?
A. Tục ngữ
B. Thành ngữ
C. Danh ngôn
D. Châm ngôn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: