Đăng Nhập
Tác phẩm "Cung oán ngâm khúc" của Đặng Trần Côn được viết theo thể thơ gì?
A. Thơ trữ tình
B. Văn chính luận
C. Trường đoản cú
D. Tự do
Trường đoản cú là thể thơ mà mỗi câu dài ngắn không hạn định, bằng trắc không phân minh, câu ba bốn tiếng đi đôi với câu năm bảy tiếng có câu dài đến mười, mười một tiếng. toàn thể là một bài từ khúc vần điệu tự do, phát nguyên văn thơ Trung Hoa, cải biến theo nguồn cảm hứng Việt Nam.
Kẹo "sìu châu" là đặc sản ở vùng nào?
A. Nam Định
B. Thái Bình
C. Ninh Bình
D. Thanh Hóa
Tây Nguyên của Việt Nam gồm có bao nhiêu tỉnh?
A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
TÂY NGUYÊN GỒM 5 TỈNH LÀ: KON TUM, GIA LAI, ĐĂK LĂK, ĐĂK NÔNG, LÂM ĐỒNG
Theo quan niêm của đạo Hinđu thần "Siva" là vị thần nào?
A. Thần Hủy Diệt
B. Thần Sáng Tạo
C. Thần Bảo Tồn
D. Thần Cảm Luận
Trong đạo Hinđu, Ba Ngôi gồm có các vị thần Brahma (Brahmã – thần sáng tạo), Visnu (Vishnu – thần bảo tồn) và Siva (Shiva – thần huỷ diệt).
Nhân vật thường gặp trong các truyện cổ tích hay làm điều thiện để cứu giúp người?
A. Ông Hoàng
B. Ông Cuội
C. Ông Bụt
D. Ông Công

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: