Đăng Nhập
Tháng cuối năm theo âm lịch được gọi là tháng gì?
A. Chậm
B. Trễ
C. Muộn
D. Chạp
Tháng đầu năm theo âm lịch được gọi là tháng gì?
A. Chạp
B. Nhuận
C. Giêng
D. Riêng
Loại bút nào sau đây không dùng mực?
A. Bút máy
B. Bút bi
C. Bút chì
D. Bút lông
Đâu là tên tác phẩm của nhà văn Lỗ Tấn?
A. AB chính truyện
B. AC chính truyện
C. AZ chính truyện
D. AQ chính truyện
Người đưa thư được gọi là gì?
A. Bưu chính
B. Bưu kiện
C. Bưu phẩm
D. Bưu tá

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: