Đăng Nhập
Nguyên tố có số thứ tự là 2 trong bảng hệ thống tuần hoàn của Mendelep?
A. Li
B. He
C. Ar
D. Bo
Tác giả bài thơ "Bên kia sông Đuống"?
A. Phạm Tiến Duật
B. Hồ Xuân Hương
C. Hoàng Cầm
D. Thạch Lam
Số nào không hợp quy luật trong dãy sau: 9 7 8 6 7 5 6 3?
A. 8
B. 7
C. 5
D. 3
Nhà hàng hải vĩ đại Fernando Magienlang (1480-1521) là người nước nào?
A. Tây Ban Nha
B. Hà Lan
C. Anh
D. Bồ Đào Nha
Trên thế giới người ta sử dụng biểu tượng nào nhiều nhất trên các quốc kỳ?
A. Sao
B. Gạch
C. Trăng lưỡi liềm
D. Chữ thập

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: