Đăng Nhập
Trương Vĩnh Ký được ghi trong Bách khoa Tự điển Larousse và là một trong 18 văn hào thế giới của thế kỷ 19. Bạn có biết ông thông thạo bao nhiêu ngôn ngữ?
A. 12
B. 18
C. 26
D. 32
Hành động nào sau đây được coi là tuyên bố ly hôn dưới thời Lê?
A. Đập niêu cơm
B. Đập vỡ bát
C. Bẻ gẫy đôi đũa
D. Xé áo
Bạn cho biết thành ngữ tiếng Anh nào để nói lên ý "việc làm vô ích"
A. Fool’s Errand
B. Foolproof
C. Fooling Around
D. Fooling Around
Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản tri thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là:
A. Chuông rè - An Nam trẻ - Nhành lúa
B. Tin tức - Thời mới - Tiếng dân
C. Chuông rè - Tin tức - Nhành lúa
D. Chuông rè - An Nam trẻ - Người nhà quê
Hẳn bạn đã từng nghe về "Sông Ngân Hà", nơi phân ly Ngưu Lang và Chức Nữ . Sông Ngân là cách gọi thông thường của người Việt Nam. Còn ở phương Tây, nó được gọi là gì?
A. Đại lộ sao
B. Con đường của Thượng đế
C. Dòng sông sữa
D. Cả 3 đều sai

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: