Đăng Nhập
Giao điểm ba đường cao trong tam giác người ta gọi là gì?
A. Trực tâm
B. Trọng tâm
C. Tâm đường tròn nội tiếp
D. Tâm đường tròn ngoại tiếp
Tính đến năm 2012 châu lục nào chưa có người nắm giữ chức vụ tổng thư ký liên hợp quốc?
A. Châu Á
B. Châu Phi
C. Châu Âu
D. Châu Đại Dương
Bài thơ nào sau đây không phải là bài thơ của Nguyễn Bính?
A. Chân quê
B. Cho tôi ly nữa
C. Thơ xuân
D. Tình quê
Câu nào sau đây chỉ dáng vẽ của người phụ nữ?
A. Công dung ngôn hạnh
B. Tề gia nội trợ
C. Cái nết đánh chết cái đẹp
D. Thắt đáy lưng ong
Từ nào còn thiếu trong câu sau: "Rét...bà già chết cóng"?
A. Tháng giêng
B. Tháng hai
C. Tháng ba
D. Tháng chạp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: