Đăng Nhập
Đến năm nào thì quốc kỳ của Hoa kỳ có 50 ngôi sao?
A. 1945
B. 1954
C. 1960
D. 1965
14 tháng 6 năm 1777 (nguyên gốc 13 ngôi sao)4 tháng 7 năm 1960 (50 ngôi sao hiện nay)
Trên quốc kỳ của Hoa Kỳ có mấy đường kẻ trắng đỏ?
A. 10
B. 11
C. 13
D. 15
Thời kỳ từ năm 1819 đến năm 1820, quốc kỳ của Hoa Kỳ có mấy ngôi sao?
A. 18
B. 19
C. 20
D. 21
Thời kỳ từ năm 1820 đến năm 1822, quốc kỳ của Hoa Kỳ có bao nhiêu ngôi sao?
A. 21
B. 22
C. 23
D. 24
Thời kỳ từ năm 1912 đến năm 1959, quốc kỳ của Hoa Kỳ có bao nhiêu ngôi sao?
A. 46
B. 48
C. 49
D. 52

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: