Đăng Nhập
Trường Đại học nào không phải ở Mỹ?
A. Ivy League
B. Harvard
C. Cambridge
D. Princeton
Dải tần số nào có tần số cao nhất trong các dải tần sau?
A. EHF
B. SHF
C. UHF
D. VHF
Đây không phải là ngôn ngữ lập trình?
A. C
B. D
C. Java
D. Visual Basic
Điền vào chỗ trống câu khẩu ngữ của người Anh: "Son of a ..."?
A. Father
B. Pitch
C. Mother
D. Bitch
Điền vào chỗ trống: "Beethoven was a ... musician"?
A. Large
B. Big
C. Huge
D. Distinghuised

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: