Đăng Nhập
Trong Word, muốn hủy thao tác vừa làm, ta chọn lệnh nào?
A. Redo
B. Undo
C. File - Redo
D. File - Undo
Trong Excel, muốn tìm một chuỗi nằm trong chuỗi khác, ta dùng hàm nào?
A. RANK
B. SUM
C. MIN
D. FIND
Châu lục nào có lượng mưa ít nhất thế giới?
A. Châu Đại Dương
B. Châu Nam Cực
C. Châu Âu
D. Châu Phi
Hiện tượng mưa Axit do khí nào tạo nên?
A. SO2
B. SO3
C. NO2
D. NO3
Festival Huế tổ chức lần thứ III vào năm nào?
A. 2002
B. 2003
C. 2004
D. 2005

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: