Đăng Nhập
Đâu không phải là một khái niệm vật lý?
A. Áp suất
B. Áp thấp
C. Áp lực
D. Áp phích
Chủ tịch Nelson Mandela lên nắm quyền đã chấm dứt thời kỳ người thiểu số da trắng cai trị ở Nam Phi bao nhiêu năm?
A. 300 năm
B. 320 năm
C. 340 năm
D. 350 năm
Bán đảo nào lớn nhất thế giới?
A. Arab
B. Đông Dương
C. Scandinavia
D. Balkan
Nhà triết học cổ đại nào được Các Mác gọi là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thế giới phương Tây cổ đại?
A. Platon
B. Aristoteles
C. Democritos
D. Pythagoras
Là môn đồ xuất sắc của nhà triết học Platon
Theo tín ngưỡng dân gian và tôn giáo, con người sau khi chết đi hồn lìa khỏi xác, biến đi về đâu?
A. Âm nhạc
B. Âm phổ
C. Âm tần
D. Âm phủ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: