Đăng Nhập
Cấu trúc làm cho protein tuy đa dạng nhưng rất đặc thù là cấu trúc gì?
A. Đại phân tử
B. Xoắn trong không gian
C. Theo nguyên tắc đa phân
D. Theo nguyên tắc bổ sung
Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là gì?
A. Protein
B. Axit nucleic
C. Cacbohydrat
D. Protein và Axit nucleic
Dấu hiệu nào là cơ sở cho sự tiến hóa của sinh vật?
A. Tích lũy thông tin di truyền
B. Tự đổi mới
C. Tự sao chép
D. Tự điều chỉnh
Quan sát 1 hợp tử của 1 loài động vật đang thực hiện nguyên phân, cho biết số tế bào có ở kỳ sau của lần nguyên phân thứ ba?
A. 2 tế bào
B. 4 tế bào
C. 6 tế bào
D. 8 tế bào
Theo thuyết tiến hoá hiện đại, đơn vị tiến hoá cơ sở ở các loài giao phối là gì?
A. Cá thể
B. Quần thể
C. Nòi
D. Loài

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: