Đăng Nhập
Đâu là một loại thực vật?
A. Dâu da
B. Dâu rể
C. Dâu em
D. Dâu con
Đâu không phải là một mối quan hệ trong gia đình?
A. Dâu rể
B. Dâu da
C. Dâu con
D. Dâu cháu
Đâu không phải là một mối quan hệ trong gia đình?
A. Bố con
B. Ông cháu
C. Bà cháu
D. Đồng nghiệp
"Dùng dằng nữa ở nữa về" là câu mỡ đầu trong đoạn thơ nào của truyện Kiều?
A. Kiều gặp Kim Trọng
B. Kiều ở lầu Ngưng Bích
C. Kiều gặp Từ Hải
D. Mã Giám Sinh mua Kiều
Dùng dằng nữa ở nữa về, nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần
Nhân vật Thúy Kiều trong tác phẩm của Nguyễn Du có họ gì?
A. Trần
B. Chu
C. Trương
D. Vương
Chàng Vương quen mặt ra chào/Hai kiều e lệ nép vào dưới hoa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: