Đăng Nhập
Loại đột biến chỉ biểu hiện ở một phần cơ thể là đột biến:
A. Giao tử
B. Tiền phôi
C. Xôma
D. Hợp tử
Nqgười mắc hội chứng đao thuộc thể?
A. Khuyết nhiễm
B. Một nhiễm
C. Ba nhiễm
D. Bốn nhiễm
Người mắc hội chứng claiphentơ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội tăng thêm:
A. Một nhiễm sắc thể x
B. Hai nhiễm sắc thể x
C. Một nhiễm sắc thể y
D. Hai nhiễm sắc thể y
Địa hình chính của Campuchia là:
A. Núi và cao nguyên
B. Núi và đồng bằng
C. Đồng bằng
D. Đồng bằng và cao nguyên
Campuchia nằm ở đới khí hậu:
A. Ôn đới
B. Cận nhiệt đới
C. Nhiệt đới
D. Xích đạo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: