logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Male là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Malaysia

B. Malawi

C. Mal

D. Maldives

2. Bamako là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Mali

B. Maidives

C. Malaysia

D. Madagascar

3. Velletta là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Mexico

B. Monaco

C. Mông Cổ

D. Malta

4. Nouakchott là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Mauritania

B. Mexico

C. Malawi

D. Malaysia

5. Mexico là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Mông Cổ

B. Monaco

C. Mexico

D. Mozambique

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: