logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản tri thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai(1919-1926) là: "từ viết tắc cho câu trả lời: Chuông rè(Ch.rè), An Nam trẻ(ANT)"

A. Ch.rè - ANT - Nhành lúa

B. Tin tức-Thời mới-Tiếng dân

C. Ch.rè - Tin tức - Nhành lúa

D. Ch.rè - ANT - Người nhà quê

2. Quy ước nào sau đây không đúng khi đánh văn bản tiếng Việt?

A. F: dấu huyền

B. S: dấu sắc

C. X: dấu ngã

D. R: dấu nặng

3. "Hoàng Lê nhất thống chí" là tác phẩm của ai?

A. Khuyết danh.

B. Ngô Gia Văn Phái.

C. Nguyễn Dữ

D. Nguyễn Trãi.

4. Tác phẩm "Hoàng Lê nhất thống chí" của của Ngô gia văn phái có bao nhiêu hồi?

A. 9 hồi

B. 17 hồi

C. 23 hồi

D. 49 hồi

5. Ngô gia văn phái là một nhóm nhà văn Việt Nam thuộc dòng họ Ngô có tổng cộng bao nhiêu người?

A. 3 người

B. 5 người

C. 9 người

D. 15 người

Lúc đầu, chỉ gồm các tác giả từ Ngô Thì Ức đến Ngô Thì Điển, về sau được bổ sung thêm cho đến tác giả cuối cùng là Ngô Thì Giai, tổng cộng là 15 người, trong đó có nhiều tác giả nổi bật như Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Hương,...
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: