Đăng Nhập
Hồ nước nổi tiếng ở Hà Nội tên là gì?
A. Hồ Xuân Hương
B. Hồ Hoàn Kiếm
C. Hồ Than Thở
D. Hồ Ba Bể
Người được nhân dân đặt biệt hiệu là "chúa chổm"?
A. Lý Huệ Tông
B. Trần Phế Đế
C. Lê Trang Tông
D. Đồng Khánh
Nếu x là số dương thì phép tính nào cho kết quả nhỏ hơn 1?
A. 1/x
B. (1+x)/x
C. (1-x)/x
D. x/(x+1)
Hiện tượng nào chứng tỏ rằng ánh sáng có tính chất sóng?
A. Tán sắc
B. Giao thoa
C. Đảo sắc
D. Vạch quang phổ
Tỉnh nào sau đây chỉ giáp với biển và không có biên giới?
A. Quảng Trị
B. Quảng Bình
C. Quảng Nam
D. Quãng Ngãi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: