Đăng Nhập
Ngày thu phân là ngày nào?
A. 22-06
B. 22-04
C. 22-03
D. 23-09
Heraclit coi cái gì là yếu tố đầu tiên của nguồn gốc loài người?
A. Nước
B. Lữa
C. Đất
D. Vũ trụ
Chân đà điểu có bao nhiêu móng?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Quốc hiệu Đại Việt chính thức bắt đầu từ năm nào nào?
A. 1053
B. 1054
C. 1055
D. 1056
Tôn giáo có nhiều tín đồ nhất trên thế giới?
A. Phật giáo
B. Thiên Chúa Giáo
C. Hindu giáo
D. Hồi giáo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: