Đăng Nhập
Đâu không phải là một cấp quan thời phong kiến?
A. Thái bảo
B. Thái sư
C. Thái phó
D. Thái thượng hoàng
Thái thượng hoàng là cha của hoàng thượng
Phần thịt toàn nạc ở lưng lợn hay bò gọi là gì?.
A. Thịt cóc lết
B. Thịt chả
C. Thịt lườn
D. Thịt thăn
Gói thuốc Đông y, gồm nhiều vị, vừa đủ sắc một lần gọi là gì?.
A. Liều
B. Cử
C. Thang
D. Bát
Tường cao xây quanh một nơi để bảo vệ cung điện, bờ cõi gọi là gì?
A. Hàng rào
B. Bờ rào
C. Lô cốt
D. Thành
Giáo sĩ Alexandre de Rhodes người có công trong việc hoàn thiện chữ quốc ngữ. Trước khi được cử vào "Đàng trong" (Chúa Nguyễn), Ông được cử đi truyền đạo ở đâu?
A. Hàn Quốc
B. Trung Quốc
C. Nhật Bản
D. Philipin
là một nhà truyền giáo dòng Tên người Avignon và một nhà ngôn ngữ học. Ông đã góp phần quan trọng vào việc hình thành chữ quốc ngữ Việt Nam hiện đại, trước khi sang Việt Nam, ông xin đi truyền giáo ở Nhật Bản nhưng vào đùng lúc Nhật Bản đóng cửa không cho người nước ngoài vào

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: