Đăng Nhập
Ở Anh Quốc, chòm sao "Bắc Đẩu" được gọi là cái gì?
A. Cái Cày
B. Cái Gàu
C. Cái muỗng lớn
D. Cái Cân
Chòm sao "Bắc Đẩu" bao gồm bao nhiêu ngôi sao?
A. 7
B. 9
C. 10
D. 11
Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu tinh hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh là một mảng sao gồm bảy ngôi sao.Đây là chòm sao nằm gọn trong chòm sao Đại Hùng
Động vật thuộc lớp bò sát, có mai bảo vệ cơ thể, di chuyển chậm chạp gọi là lớp gì?
A. Cua
B. Rùa
C. Trút
D. Hến
Trong hóa học, các hợp chất hữu cơ có chứa nhóm -OH gọi là gì
A. Rượu
B. A xít
C. Andehit
D. Bazơ
Trong hóa học, các hợp chất hữu cơ có chứa nhóm -OOH gọi là gì
A. A xít
B. Rượu
C. Aldehit
D. Bazơ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: