logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. 1 lít bằng giá trị nào dưới đây?

A. 1 m³

B. 1 dm³

C. 1 cm³

D. 1 mm³

2. Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

A. D = PV

B. d = V/P

C. d = VD

D. d = P/V

3. Một vật đặc có khối lượng là 8.000g và thể tích là 2dm3. Trọng lượng riêng của chất làm vật này là bao nhiêu?

A. 4N/m3

B. 40N/m3

C. 4.000N/m3

D. 40.000N/m3

4. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

A. Khối lượng riêng tăng

B. Thể tích tăng

C. Khối lượng tăng

D. Thể tích và khối lượng riêng tăng

5. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, thứ tự nào đúng?

A. Nhôm - đồng - sắt

B. Sắt - đồng - nhôm

C. Sắt - nhôm - đồng

D. Đồng - nhôm - sắt

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: