Đăng Nhập
1 lít bằng giá trị nào dưới đây?
A. 1 m³
B. 1 dm³
C. 1 cm³
D. 1 mm³
Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?
A. D = PV
B. d = V/P
C. d = VD
D. d = P/V
Một vật đặc có khối lượng là 8.000g và thể tích là 2dm3. Trọng lượng riêng của chất làm vật này là bao nhiêu?
A. 4N/m3
B. 40N/m3
C. 4.000N/m3
D. 40.000N/m3
Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?
A. Khối lượng riêng tăng
B. Thể tích tăng
C. Khối lượng tăng
D. Thể tích và khối lượng riêng tăng
Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, thứ tự nào đúng?
A. Nhôm - đồng - sắt
B. Sắt - đồng - nhôm
C. Sắt - nhôm - đồng
D. Đồng - nhôm - sắt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: