Đăng Nhập
Kính lúp có số bội giác 2,5x thì tiêu cự bằng bao nhiêu?
A. 10 cm
B. 20 cm
C. 500 cm
D. 100 cm
Độ bội giác của một kính lúp là 5x. Tiêu cự của kính có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây?
A. 5 m
B. 5 cm
C. 5 mm
D. 5 dm
Một người cận thị, khi không đeo kính có thể nhìn rõ vật xa mắt nhất là 50cm. Người đó phải đeo kính cận có tiêu cự là bao nhiêu?
A. 30cm
B. 40cm
C. 50cm
D. 60cm
Kính nào sau đây có thể làm kính cận thị?
A. Kính lõm
B. Kính lồi
C. Kính hội tụ
D. Kính phân kỳ
Người ta thường nói: "Vạch lá tìm ..." gì?
A. Rau
B. Cây
C. Sâu
D. Lá

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: