Đăng Nhập
Câu 'Ngồi chờ ... rụng' trong dấu 3 chấm là trái gì?
A. Sung
B. Chuối
C. Mít
D. Cau
Có câu "Thừa nước ... thả câu" từ nào thiếu trong câu thành ngữ?
A. Đục
B. Trong
C. Chảy
D. Mưa
Có câu "Nước đổ đầu ..." con gì?
A. Trâu
B. Gà
C. Vịt
D. Ngan
Có câu "Nước đổ lá ..." gì?
A. Chuối
B. Môn
C. Sắn
D. Mạ
Có câu "nuôi ... trong tay áo" Con gì trong dấu ba chấm?
A. Chim
B. Ong
C. Bướm
D. Heo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: