Đăng Nhập
Trong cờ Tướng, mỗi quân Tượng có thể đi được bao nhiêu vị trí?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
Trong cờ Tướng, quân Xe có thể đi được bao nhiêu vị trí?
A. 70
B. 80
C. 90
D. 100
Trong cờ tướng, mỗi quân Pháo có thể đi được bao nhiêu vị trí?
A. 70
B. 80
C. 90
D. 100
Trong cờ Tướng, mỗi quân Sĩ có thể đi được bao nhiêu vị trí?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Trong cờ Vua, mỗi quân Hậu có thể đi được bao nhiêu vị trí?
A. 64
B. 65
C. 66
D. 67

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: