logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong cờ Tướng, mỗi quân Tượng có thể đi được bao nhiêu vị trí?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

2. Trong cờ Tướng, quân Xe có thể đi được bao nhiêu vị trí?

A. 70

B. 80

C. 90

D. 100

3. Trong cờ tướng, mỗi quân Pháo có thể đi được bao nhiêu vị trí?

A. 70

B. 80

C. 90

D. 100

4. Trong cờ Tướng, mỗi quân Sĩ có thể đi được bao nhiêu vị trí?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

5. Trong cờ Vua, mỗi quân Hậu có thể đi được bao nhiêu vị trí?

A. 64

B. 65

C. 66

D. 67

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: