Đăng Nhập
Atlas là tên một ngôi sao nằm trong chòm sao nào?
A. Đại Hồng Tinh
B. Tiểu Hồng Tinh
C. Tua Rua
D. Lạp Hộ
Chòm sao này gồm có 9 ngôi sao
Maia là tên một ngôi sao nằm trong chòm sao nào?
A. Bắc Đẩu
B. Tua Rua
C. Thiên Hát
D. Tiên Nữ
Chòm sao "Bắc Đẩu" ở Mỹ người ta gọi là gì?
A. Cái Gầu
B. Cài muỗng lớn
C. Gấu lớn
D. Gấu nhỏ
Cái gầu là người Việt Nam gọi, Gấu lớn là tên cuae chòm sao "Đại Hùng", Gấu nhỏ là tên của chòm sao "Tiểu Hùng"
Ở Anh Quốc, chòm sao "Bắc Đẩu" được gọi là cái gì?
A. Cái Cày
B. Cái Gàu
C. Cái muỗng lớn
D. Cái Cân
Chòm sao "Bắc Đẩu" bao gồm bao nhiêu ngôi sao?
A. 7
B. 9
C. 10
D. 11
Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu tinh hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh là một mảng sao gồm bảy ngôi sao.Đây là chòm sao nằm gọn trong chòm sao Đại Hùng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: