Đăng Nhập
Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Lập Hạ" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?
A. 30 độ
B. 45 độ
C. 60 độ
D. 90 độ
Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Lập Thu" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?
A. 110 độ
B. 120 độ
C. 135 độ
D. 145 độ
Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Thanh Minh" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?
A. 0 độ
B. 15 độ
C. 30 độ
D. 45 độ
Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Lập Xuân" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?
A. 0 độ
B. 90 độ
C. 180 độ
D. 315 độ
Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết khí nào bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh nhỏ nhất (kinh độ Mặt Trời nhỏ nhất)?
A. Xuân Phân
B. Lập Xuân
C. Lập Đông
D. Hạ Chí
Tiết "Xuân Phân" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bằng 0 độ (kinh độ Mặt Trời bằng 0 độ); Tiết "Kinh Trập" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh cao nhất bằng 345 độ (kinh độ Mặt Trời bằng 345 độ)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: