Đăng Nhập
Vua Lê nào được lịch sử tôn làm anh hùng?
A. Lê Chiêu Tông
B. Lê Hiền Tông
C. Lê Thánh Tông
D. Lê Thái Tổ
Bao nhiêu phần trăm người Việt Nam sử dụng tiếng Việt?
A. 68%
B. 85%
C. 90%
D. 95%
Đồng tiền chung của châu Âu được chính thức đưa vào sử dụng vào năm nào?
A. 1999
B. 2000
C. 2001
D. 2002
Có bao nhiêu vị thần trên đỉnh Olympia?
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13
Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm nào?
A. 1974
B. 1975
C. 1976
D. 1977
20 tháng 9 năm 1977

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: