Đăng Nhập
Trong Windows Explorer, để chạy 1 tập tin, ta dùng lệnh nào sau đây?
A. File - Send to
B. File - Open
C. File - Create
D. View - Goto
Trong Windows, các tập tin trong Word có phần mở rộng là gì?
A. *.txt
B. *.mdb
C. *.doc
D. *.rtf
Trong Word, cài đặt chức năng tự động lưu văn bảng sau 1 khoảng thời gian quy định, ta chọn lệnh nào?
A. Tools, Option, Save
B. Tools, Save
C. Tools, Option, General
D. Tools, Options, Save As
Trong Word, để di chuyển con trỏ về đầu văn bản, ta chọn lệnh nào sau đây?
A. Home
B. Alt + Home
C. Shift + Home
D. Ctrl + Home
Trong Word, để chèn một hình ảnh từ file trên đĩa vào văn bản, ta dùng lệnh nào?
A. Insert - Picture
B. Insert - File
C. Insert - Object
D. Insert - WorldArt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: