Đăng Nhập
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 10.000 đồng polymer được phát hành vào năm nào?
A. 2002
B. 2003
C. 2005
D. 2006
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 20.000 đồng chất liệu cotton được phát hành vào năm nào?
A. 1991
B. 1992
C. 1993
D. 1994
20000 ₫ 140 × 68 mm, Xanh lơ sẫm, Hồ Chí Minh, Xưởng sản xuất đồ hộp, Cotton, 1991
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 20.000 đồng polymer được phát hành vào năm nào?
A. 2007
B. 2006
C. 2005
D. 2004
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 50.000 đồng chất liệu cotton được phát hành vào năm nào?
A. 1990
B. 1991
C. 1992
D. 1994
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 50.000 đồng polymer được phát hành vào năm nào?
A. 2000
B. 2001
C. 2002
D. 2003

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: