Đăng Nhập
Từ nào sau đây không phải là từ tượng thanh?
A. Bồm bộp
B. Lốp đốp
C. Bôm bốp
D. Bồn chồn
Đâu là từ dùng để nói một người lẽ loi không có chổ nương tựa?
A. Bơ vơ
B. Lơ thơ
C. Lờ mờ
D. Ẩm ờ
Để miêu tả tóc tai, râu ria không gọn gàng người ta dùng từ nào?
A. Lơ thơ
B. Liêu siêu
C. Tiêu điều
D. Bờm xờm
Từ nào không gần nghĩa với các từ còn lại?
A. Bờm xờm
B. Bù xù
C. Bờm chơm
D. Bùi ngùi
Từ nào để miêu tả tiếng vịt kêu?
A. Quang quác
B. Càng cạc
C. Gâu gâu
D. Be be

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: