Đăng Nhập
Enzim amylase là chất xúc tác thủy phân chất gì?
A. Tinh bột
B. Đường
C. Chất béo
D. Protein
thủy phân tinh bột thành đường
Enzim amylase là chất xúc tác thủy phân chất gì?
A. Tinh bột
B. Đường
C. Chất béo
D. Protein
thủy phân tinh bột thành đường
Enzim amylase là chất xúc tác thủy phân chất gì?
A. Tinh bột
B. Đường
C. Chất béo
D. Protein
thủy phân tinh bột thành đường
Enzim amylase là chất xúc tác thủy phân chất gì?
A. Tinh bột
B. Đường
C. Chất béo
D. Protein
thủy phân tinh bột thành đường
Enzim amylase là chất xúc tác thủy phân chất gì?
A. Tinh bột
B. Đường
C. Chất béo
D. Protein
thủy phân tinh bột thành đường

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: