Đăng Nhập
Trong các con vật sau đây, con nào sống dưới nước?
A. Voi
B. Tê giác
C. Gấu
D. Hà mã
Trong các con vật sau đây, con nào nhỏ hơn các con vật còn lại?
A. Hươu
B. Chó sói
C. Rết
D. Hạc
Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 2 và 5?
A. 112
B. 115
C. 113
D. 110
Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 2?
A. 1118
B. 1119
C. 1171
D. 1185
Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 2?
A. 1083
B. 1088
C. 1085
D. 1089

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: