Đăng Nhập
'As' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào trong hệ thống tuần hoàn?
A. Aktinium
B. Arsen
C. Argon
D. Astat
'At' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào trong hệ thống tuần hoàn?
A. Argon
B. Arsen
C. Astatin
D. Antimon
'Ba' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào trong hệ thống tuần hoàn?
A. Bari
B. Berkelium
C. Beryllium
D. Brôm
'Bk' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào trong hệ thống tuần hoàn?
A. Bari
B. Berkelium
C. Bismut
D. Bor
'Be' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào trong hệ thống tuần hoàn?
A. Bari
B. Berkelium
C. Beryllium
D. Brôm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: