logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. 'As' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào trong hệ thống tuần hoàn?

A. Aktinium

B. Arsen

C. Argon

D. Astat

2. 'At' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào trong hệ thống tuần hoàn?

A. Argon

B. Arsen

C. Astatin

D. Antimon

3. 'Ba' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào trong hệ thống tuần hoàn?

A. Bari

B. Berkelium

C. Beryllium

D. Brôm

4. 'Bk' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào trong hệ thống tuần hoàn?

A. Bari

B. Berkelium

C. Bismut

D. Bor

5. 'Be' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào trong hệ thống tuần hoàn?

A. Bari

B. Berkelium

C. Beryllium

D. Brôm

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: