Đăng Nhập
Nhân vật nào không có trong truyện Đô-re-mon?
A. Nô-bi-ta
B. Chai-en
C. Xu-ka
D. Sôn-cô-ku
Đâu không phải là một tên gọi một giác quan của con người?
A. Thính giác
B. Thị giác
C. Vị giác
D. Tê giác
Kim Trọng là nhân vật trong tác phẩm nào?
A. Lục Vân Tiên
B. Truyện Kiều
C. Vũ trung tùy bút
D. Quân trung từ mệnh tập
Đâu là tên một loại cá?
A. Ghi
B. Chép
C. Biên
D. Viết
Trang thủy mặc thường vẻ về chủ đề gì?
A. Chân dung
B. Thiên nhiên
C. Sinh hoạt
D. Siêu thực

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: