Đăng Nhập
'Cađic' là tên nhân vật nổi tiếng trong bộ tranh truyện nào?
A. Dấu ấn rồng thiên
B. Nhóc Marưcô
C. Thám tử lừng danh
D. 7 viên ngọc rồng
'Tam nguyên yên đỗ' là ai?
A. Nguyễn Khuyến
B. Nguyễn Du
C. Nguyễn Hue
D. Nguyễn Trãi
Ai đã làm 1 cuộc thám hiểm tới Trung Quốc vào thế kỷ 12?
A. Migienlang
B. Marco Polo
C. Imhotep
D. Colombus
Địa danh nào được nhắc đến trong bài hát 'Tấm áo mẹ vá năm xưa'?
A. Trường Sơn
B. Cữu Long
C. Hà Bắc
D. Quảng Trị
Điền tiếp vào dãy số sau: 0, 1, 5, 14, 30, 55, ...?
A. 89
B. 90
C. 91
D. 100

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: