Đăng Nhập
Việt Nam giáp với Trung Quốc, Lào và quốc gia nào?
A. Myanmar
B. Thái Lan
C. Singapore
D. Campuchia
Đất nước nào không giáp với Việt Nam?
A. Lào
B. Campuchia
C. Trung Quốc
D. Philippines
Đất nước phía nam của Việt Nam là đất nước nào?
A. Lào
B. Trung Quốc
C. Thái Lan
D. Singapore
Đất nước nằm phía nam của Việt Nam là đất nước nào?
A. Malaysia
B. Thái Lan
C. Myanmar
D. Campuchia
Đất nước rộng lớn nhất khu vực Đông Nam Á là đất nước nào?
A. Thái Lan
B. Trung Quốc
C. Indonesia
D. Brunei

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: