Đăng Nhập
Gió từ cấp mấy trở lên được gọi là gió bảo?
A. Cấp 6
B. Cấp 7
C. Cấp 8
D. Cấp 9
Trong các loài động vật sau đây, loài nào được xếp vào họ chó?
A. Sóc
B. Cáo
C. Nai
D. Hưu
Loài Cáo được xếp vào họ gì?
A. Họ mèo
B. Họ sóc
C. Họ chó
D. Họ hưu
Đường xích đạo là đường gì?
A. Kinh tuyến ngắn nhất
B. Kinh tuyến dài nhất
C. Vĩ tuyến ngắn nhất
D. Vĩ tuyến dài nhất
Loài thực vật có kích thước nhỏ nhất là:
A. Cỏ
B. Bèo cám
C. Rau chai
D. Rong biển

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: