Đăng Nhập
Trong các con vật sau đây, con nào được người ta dùng kéo cày?
A. Ngựa
B. Lừa
C. Chó
D. Trâu
Trong các con vật sau đây, con nào dữ tợn nhất?
A. Lừa
B. Ngựa
C. Lạc Đà
D. Báo
Trong các con vật sau đây, con nào có nanh vuốt?
A. Lừa
B. Ngựa
C. Hưu
D. Hổ
Trong các con vật sau đây con nào có 2 chiếc ngà?
A. Trâu
B. Dê rừng
C. Voi
D. Hổ
Trong các con vật sau đây, con nào không di chuyển bằng chân?
A. Chó
B. Voi
C. Rùa
D. Rắn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: