Đăng Nhập
'Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Triều Dâng
B. Phạm Tuyên
C. Trần Chung
D. Huy Du
'Từ làng sen' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Triều Dâng
B. Trần Long Ẩn
C. Hoàng Việt
D. Phạm Tuyên
'Về thăm mẹ' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Trần Chung
B. Huy Du
C. Xuân Hồng
D. Hoàng Việt
'Việt Nam trên đường chúng ta đi' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Trần Chung
B. Triều Dâng
C. Bùi Đức Hạnh
D. Huy Du
'Xuân chiến khu' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Hoàng Việt
B. Triều Dâng
C. Trần Long Ẩn
D. Xuân Hồng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: