Đăng Nhập
Cóc nhà đi kiếm ăn chủ yếu vào thời gian nào trong ngày?
A. Ban ngày
B. Ban đêm
C. Cả ngày và đêm
D. Chiều và đêm
Chim diều hâu thuộc bộ nào?
A. Bộ Ngỗng
B. Bộ Gà
C. Bộ Chim ưng
D. Bộ Cú
Chim công thuộc bộ nào?
A. Bộ Ngỗng
B. Bộ Gà
C. Bộ Chim ưng
D. Bộ Cú
Chim cú mèo thuộc bộ nào?
A. Bộ Ngỗng
B. Bộ Gà
C. Bộ Chim ưng
D. Bộ Cú
Chim thiên nga thuộc bộ nào?
A. Bộ Ngỗng
B. Bộ Gà
C. Bộ Chim ưng
D. Bộ Cú

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: