Đăng Nhập
Khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi quân Minh xâm lược mang lại độc lập cho Đại Việt do ai lãnh đạo?
A. Nguyễn Trãi
B. Trần Nguyên Hãn
C. Lê Lợi
D. Lê Văn An
Bộ luật ban hành dưới triều Nguyễn là luật gì?
A. Luật Hình thư
B. Luật Hồng Đức
C. Hoàng triều luật lệ
D. Quốc triều hình luật
Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở đâu?
A. Nghệ An
B. Thuận Hóa
C. Lam Sơn
D. Tân Bình
Trận đánh quyết định thắng lợi hoàn toàn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là:
A. Tân Bình, Thuận Hóa
B. Chi Lăng - Xương Giang
C. Tốt Động - Chúc Động
D. Cần Trạm - Phố Cát
Nhà nước phong kiến tập quyền ở Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII ở thời kì nào?
A. Bắt đầu hình thành
B. Đang phát triển
C. Phát triển đến đỉnh cao
D. Suy yếu
Phong kiến tập quyền là chế độ phong kiến ở giai đoạn đã có một chính quyền tập trung ở trung ương do nhà vua nắm giữ. Chế độ phong kiến tập quyền là chế độ phong kiến đã phát triển hơn chế độ phong kiến phân quyền. Cơ sở của chế độ này là nền kinh tế hàng hóa - tiền tệ đã phát triển một bước, các thị dân ủng hộ nhà vua xây dựng nên chính quyền tập trung, xóa bỏ tình trạng cát cứ địa phương để hàng hóa giao lưu thuận lợi.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: