Đăng Nhập
Sản phẩm của ngành in gọi là gì?
A. Ấn hành
B. Ấn định
C. In phẩm
D. Ấn phẩm
Thời gian ấp để trứng gà nỡ thành con là bao nhiêu ngày?
A. 19
B. 21
C. 25
D. 30
Thời gian ấp trứng để trứng chim cút nở thành con là bao ngiêu ngày
A. 14
B. 16
C. 18
D. 20
Thời gian để ấp trứng ngỗng nở thành con là bao nhiêu ngày?
A. 25
B. 27
C. 30
D. 32
Tổ chức ban hành các nguyên tắc kế toán của Mỹ viết tắc là gì?
A. FASB
B. GAAP
C. CAP
D. APB

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: