Đăng Nhập
Từ nào để nói là bông lúa đang còn trong bẹ lá, chưa trổ?
A. Dong dõng
B. Đòng đòng
C. Rềnh rềnh
D. Ràng ràng
Con vật nào không có trong tự nhiên?
A. Ba ba
B. Đồi mồi
C. Thuồng luồng
D. Đom đóm
Con vật nào không cùng họ hàng với các con còn lại?
A. Víc
B. Ba ba
C. Đồi mồi
D. Thuồng luồng
Từ nào gần như trái nghĩa với các từ còn lại?
A. Đìu hiu
B. Đông đảo
C. Nhôn nhịp
D. Đông đúc
Loài vật nào không thuộc loài linh trưởng?
A. Đười ươi
B. Tinh tinh
C. Khỉ độp
D. Cheo cheo
thuộc bộ móng guốc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: